Regulamin korzystania z serwisu Taxibook
(świadczenia usług drogą elektroniczną)

§1
Starlight Management Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krowoderskiej 63B/6, 31-158 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000560737, posiadającą NIP 6762488983 oraz REGON 361662810, o kapitale zakładowym 6 800,00 złotych (zwane dalej SMG) posiada pełne prawa autorskie do oprogramowania Taxibook dostępnego pod adresem taxibook.pl, za pomocą którego świadczy dla użytkowników wskazane w niniejszym Regulaminie usługi.
§2
1. Korzystanie z Taxibook realizowane jest poprzez stronę internetową http://taxibook.pl i jest nieodpłatne.
2. Wypełniając formularz oraz wciskając przycisk ZAMÓW użytkownik wyraża wolę zawarcia umowy przewozu osób z podmiotem świadczącym usługi taksówkarskie, bądź podmiotem pośredniczącym w świadczeniu takich usług (dalej zwanymi Korporacją taksówkarską).
3. Kierowca otrzymuje informacje o woli zawarcia umowy przewozu osób użytkownika, jego imię i nazwisko, numer telefonu oraz lokalizację.
4. Użytkownik serwisu otrzymuje niezwłocznie informację o przyjęciu swojego zgłoszenia, szacowaną cenę usługi oraz wszelkie dane pozwalające mu skutecznie zidentyfikować kierowcę. Ostateczna cena usługi może się różnić od ceny szacowanej. SMG szacuje cenę i dokłada wszelkich starań, aby cena szacowana był jak najbliższa do ceny ostatecznej. SMG nie ponosi odpowiedzialności za różnice między ceną szacowaną a ostateczną.
5. Zawarcie umowy przewozu osób pomiędzy użytkownikiem a Korporacją taksówkarską następuje gdy obie Strony zaakceptowały warunki umowy, to jest gdy użytkownik kliknął przycisk ZAMÓW (bądź odpowiednika w innym języku), wyrażając tym samym zgodę na cenę oraz inne warunki umowy; a przedstawiciel Korporacji taksówkarskiej kliknął przycisk X (PRZYJMUJĘ?), wyrażając tym samym zgodę na stawienie się w miejscu ustalonym przez użytkownika i wolę wykonania usługi.
6. Usługa Taxibook świadczona na podstawie niniejszego regulaminu polega jedynie na przekazaniu informacji o potencjalnym chętnym do zawarcia umowy przewozu osób, a Korporacji taksówkarskiej mogących tę usługę wykonać. SMG nie jest staje się stroną umowy przewozu osób.
§3
Do korzystania z Taxibook niezbędne jest połączenie z Internetem. SMG nie odpowiada za dodatkowe opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet przez użytkownika.
§4
Aby móc korzystać z serwisu Taxibook użytkownik musi zaakceptować Regulamin korzystania z serwisu Taxibook oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i podać swoje prawdziwe dane, to jest lokalizację oraz numer telefonu.
§5
Usługa przewozu osób jest rozliczana na podstawie cenników poszczególnych kierowców, prezentowanych użytkownikom przez kierowców za pośrednictwem systemu Taxibook po wprowadzeniu wymaganych danych. Taxibook obliczając trasę przejazdu korzysta z danych dostępnych za pośrednictwem Google Maps, i nie gwarantuje, że ostatecznie usługa przewozu zostanie wykonana tą samą trasą. Wybór ostatecznej trasy jest przedmiotem ustaleń taksówkarza oraz użytkownika.
§6
Ewentualne dane osobowe użytkownika przekazane w trakcie korzystania z usługi Taxibook mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu należytego wykonania umowy przewozu osób.
§7
SMG zastrzega sobie prawo do częściowego, całkowitego i/lub tymczasowego zawieszenia funkcjonowania serwisu. Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie o zapewnienie nieprzerwanej dostępności serwisu.
§8
SMG nie odpowiada za treść danych przesyłanych przez użytkowników i kierowców.
§9
SMG nie odpowiada za szkody, które użytkownik ponosi wskutek korzystania z serwisu Taxibook, jeżeli nie wynikają bezpośrednio z działań lub zaniechań SMG.
§10
SMG nie odpowiada za jakość i sposób wykonania usługi przewozu osób przez kierowców, a wszelkie reklamacje co do tej usługi użytkownik powinien kierować do Korporacji taksówkarskiej, z którą zawarł umowę przewozu osób.
§11
SMG zastrzega sobie prawo do usuwania treści wprowadzanych przez użytkowników i kierowców, jeśli naruszają one polskie prawo, zasady współżycia społecznego czy dobre obyczaje.
§12
Rozpoczynając korzystanie z usługi Taxibook użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych (w szczególności, numeru telefonu, adresu i lokalizacji). Taxibook gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu Taxibook. Wszelkie dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002, Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami). W każdej chwili użytkownik ma prawo do sprawdzania, aktualizowania i poprawiania swoich danych osobowych.
§13
Niewyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych skutkuje koniecznością rezygnacji z korzystania z serwisu Taxibook.
§14
Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystanie przez Taxibook danych osobowych do badania rynku lub reklamy.
§15
W razie uznania części niniejszego regulaminu za pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą, niewykonalną, podlegającą unieważnieniu lub nieważną to pozostałe części regulaminu będą dalej uważane za obowiązujące i wiążące.
§16
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.